REGULAMIN sponsoringu i reklam
W NIEZALEŻNYM KWARTALNIKU LITERACKO- ARTYSTYCZNYM POST SCRIPTUM

DEFINICJE:
Sponsor w myl rozumienia niniejszego regulaminu to osoba (lub podmiot), która wyraa wolwsparcia finansowego dla działalnoci kwartalnika bddla akcji przezeorganizowanej. Mecenas to osoba (lub podmiot), która deklaruje długofalowe wsparcie finansowe dla kwartalnika Post Scriptum.
Autor jest to osoba, która  stworzyła dany materiał (reporta, wywiad, recenzj, itp.) – dotyczy to redaktorów stałych jak i osób zaproszonych jednorazowo do zamieszczenia materiału.
Reklama to moduł graficzno – tekstowy promujcy usługi lub/i produkty Reklamodawcy.Reklamodawca – osoba (lub podmiot), która wykupi moduł reklamowy lub jego wielokrotność w celu promocji swoich usług lub produktów.
Artykuł sponsorowany – artykuł obejmujcy 1 lub 2 kartki formatu A4, po składzie (łącznie za zdjciami i grafik), opracowany na zlecenie Sponsora i autoryzowany przez niego.

§1


Akceptowana jest jedynie reklama firm z kr
gu zblionego do sztuki, architektury i literatury.

§2

W przypadku reklam tworzonych poza zespołem graficznym magazynu PostScriptum, ich jakość i techniczne moliwoci wydruku bdweryfikowane przez grafików Post Scriptum.

§3


Opracowanie graficzne reklam mo
e byzlecone grafikom PS za dodatkowopłat.

§4

Reklamodawca odpowiada za treść reklamy, jednake w przypadku uycia słownictwa odbiegajcego od podstawowych zasad kultury jzyka, teksty mogbykorygowane bdusunite w całoci.

§5

Artykuł sponsorowany jest gratyfikacjza sponsoring i jego wielkość (1-2 strony A4) nie jest uzaleniona od wysokoci sponsoringu.

§6

Artykuł sponsorowany jest ofertjednorazow, opracowanprzez Autora, podczas gdy reklammodułowmona zamieszczawielokrotnie, stosownie do zawartej umowy.

§7


Zasady wspó
łpracy w oparciu o mecenat regulowane skadorazowo odrbnymi i indywidualnie uzgadnianymi umowami. W odniesieniu do mecenatu nie ma ograniczeń branżowych. 

§8


W przypadku imprez organizowanych przez kwartalnik Post Scriptum sponsoring ka
dorazowo podlega odrbnie opracowanym zasadom i pakietom dostosowywanym do specyfiki imprezy.

CENNIK REKLAM

Pakiet Premium:

Strona A3 (rozkładówka 2 razy A4) plus logo na okładce – 1100 zł netto za 1 edycję

Pakiet Standard:  

Moduł 10 x 13 cm pion – 120 zł netto za 1 edycję/380 zł netto za rok 

Format A5 – 230 zł netto za 1 edycję/ 740 zł netto za rok

Strona A4 – 450 zł netto za 1 edycję/ 1400 zł netto za rok  

Opracowanie graficzne reklamy wyceniane jest indywidualnie.