REGULAMIN PUBLIKACJI
W NIEZALENYM KWARTALNIKU LITERACKO- ARTYSTYCZNYM POST SCRIPTUM

DEFINICJE:
Autor w rozumieniu niniejszego regulaminu, jest to osoba, która:
– stworzy
ła dany materiał (reporta, wywiad, recenzj, itp.) – dotyczy to redaktorów stałych jak i osób zaproszonych jednorazowo do zamieszczenia materiału.
Artysta w myl rozumienia niniejszego regulaminu:
– osoba, której dany materia
ł dotyczy (np. twórca udzielajcy wywiadu) lub osoba udostpniajca swoje dzieła do publikacji (opowiadania, wiersze, fotografie, obrazy, rzeby, itd).
Redakcja – osoby z grona redakcyjnego upowanione przez Red.Naczelndo reprezentowania magazynu wobec twórców (Autorów i Artystów) materiałów przekazywanych do publikacji.Autoryzacja – jest to sprawdzenie, czy podczas spisywania wywiadu ustnego lub podczas składu nie wkradły sibłędy: np. błąd w nazwisku, w tytule pracy, podpisie, itp. Zmiany w tekcie smoliwe jedynie w sytuacji, gdy redakcyjna korekta tekstu zaburzy sens wypowiedzi Artysty. Natomiast autoryzacja nie słuy do auto-redakcji zatwierdzonego wczeniej (w porozumieniu z Autorem) tekstu np. ze wzgldu na to, e comona sformułowainaczej (lepiej). Szanujemy naszych Artystów i uprzejmie prosimy, aby oni take szanowali czas i pracwłoonw: korekt, redakcj, skład, przekłady, itd.

§1

1. Artyci (i Autorzy) wysyłajcy materiały do publikacji owiadczaj, e sautorami nadesłanych dzieł, posiadajdo nich prawa autorskie (lub zgodwłaciciela tych praw) i zgadzajsina publikacj: w magazynie, jego stronach internetowych oraz fanpage’u.
2. Arty
ci i Autorzy materiałów zgadzajsina publikowanie fragmentów swoich dzieł przez osoby, które bdchciały promowamagazyn (blogi, strony internetowe, media tradycyjne) lub wybranych materiałów w całoci (za zgodredakcji) – na przykład przedruki w innych mediach z podaniem ródła.

3. W przypadku fotografii lub innych dziedzin sztuki utrwalajcych wizerunek osoby trzeciej Artysta owiadcza, e:
a) posiada zgod
modela (modelki) lub ich prawnych opiekunów na publikowanie ich wizerunku (obejmujcpublikacjw kwartalniku Post Scriptum oraz mediach partnerskich)
b) modelka (model) jest osob
pełnoletni– dotyczy fotografii ukazujcych sceny nagoci PS_REG_V9/21
4. Artysta przekazuj
cy do publikacji zdjcie swojego wizerunku owiadcza, e posiada zgodautora zdjcia na ten cel lub sam jest włacicielem zdjcia.

§2

  1. Materiały publikowane w magazynie Post Scriptum nie mogbyw całoci udostpniane wadnych innych mediach elektronicznych ani drukowanych (blogach, stronach, mediach społecznociowych, broszurach, biuletynach itp.). Wyjtek stanowi: wiersze, fotografie i obrazy, po uzyskaniu zgody Redakcji, z kadorazowym podaniem ich autorów oraz ródła.
  2. Warunek podany w p.1. nie dotyczy mediów partnerskich magazynu Post Scriptum zwizanych umowami na przedruk.
  3. Opublikowane w magazynie Post Scriptum materiały mona udostpniajedynie we

fragmentach i z podaniem linków do odpowiednich numerów magazynu.

§3

1. Wszelkie roszczenia osób trzecich, co do własnoci intelektualnej materiałów, biorna siebie ich twórcy (w myl zapisów regulaminu – zarówno Autorzy jak Artyci w zakresie swoich obszarów odpowiedzialnoci).
2. Magazyn Post Scriptum nie bierze odpowiedzialno
ci za publikowane teksty, czy materiały odnonie obrazy uczureligijnych, obowizujcych w danym kraju norm moralnych czy naruszenia jakichkolwiek innych lokalnych praw. Redakcja odpowiada jedynie w zakresie odpowiedzialnoci uregulowanych przez prawo wspólnotowe UE oraz prawo brytyjskie. Pełn

odpowiedzialność w zakresie zgodnoci tekstów z prawami lokalnymi biorna siebie autorzy

(Artyci i Autorzy).

§4

1. Materiały nadesłane do redakcji sw dalszym cigu własnociich Autorów (Artystów) z zastrzeeniem par. 1, pkt 1.
2. Magazyn nie p
łaci za nadesłane i publikowane materiały z wyjtkiem tych, co do których zostanie sporzdzona stosowna umowa pomidzy Autorem a Redakcj.

3. Artyci nadsyłajcy swoje prace do recenzji muszliczysiz tym, e efektem moe byrecenzja zarówno pozytywna, jak i negatywna – zgodna z subiektywnym poczuciem estetyki danego redaktora lub kolegium redakcyjnego.
4. Je
li Autor lub Artysta z jakichkolwiek powodów zażąda usunicia jego materiału z magazynu (dotyczy to zarówno autorów tekstów, jak i osób, których dany materiał dotyczy – np. artystów udzielajcych wywiadów, czy udostpniajcych swoje fotografie), to zwróci redakcji koszt, jaki został poniesiony w zwizku z przygotowaniem materiału do publikacji – koszt tłumaczenia na jzyki obce, korekty tekstu, przygotowania do składu, itd. Ryczałtowo okrela siten koszt na 100 GBP. Żądanie wycofania materiału powinno byprzedstawione pisemnie i bdzie podstawdo naliczenia w/w opłaty.

5. Redakcja nie ma moliwoci wycofania spornych materiałów z pobranych juegzemplarzy w wersji elektronicznej lub egzemplarzy wydrukowanych i przekazanych do dystrybucji (odnonie pkt 4). Zmiany zostannaniesione w egzemplarzach udostpnianych od dnia zgłoszenia i zaakceptowania żądania przez Redakcj.

6. Artyci i Autorzy publikujcy w Post Scriptum mogą żądasprostowania, jeli jakainformacja okae sinieprawdziwa lub nierzetelna, a tekst nie był autoryzowany. W tym przypadku opłata nie bdzie naliczona. Tryb nanoszenia sprostowajest taki, jak opisany w punkcie 5 i 7.
7. Redakcja zastrzega sobie termin do 7 dni roboczych na rozstrzygni
cie prób o sprostowanie lub wycofanie materiału. W okresie urlopowym tj.15.06 – 15.09 termin ten moe zostawydłuony do 20 dni roboczych.

8. Post Scriptum zastrzega sobie prawo do zmian w utworach polegajcych na: korekcie i redakcji jzykowej, skracaniu tekstu lub przycinaniu (kadrowaniu) fotografii dzieł, jeli jest to uzasadnione wzgldami technicznymi przy wykonywaniu składu artykułu.
9. Redakcja ma prawo nie zgodzi
sina wprowadzanie przez Artystjakichkolwiek zmian w materiale po autoryzacji, jeli Artysta zażąda ich po upływie 10 dni od przekazania Redakcji autoryzowanego tekstu. Jeeli poprawki bdzbyt daleko ingerowały w pierwotne brzmienie tekstu, to redakcja moe (w razie braku porozumienia z Artyst) odmówipublikacji artykułu. Tym samym zaistnieje sytuacja opisana w punkcie 4, czyli usunicie materiału z winy Artysty.

§5

Magazyn moe bylegalnie pobrany jedynie z oficjalnej platformy cyfrowej. Na dzie1 lipca 2020 jest to platforma Yumpu (aktualne linki sdostpne na fan page’u magazynu). Wysyłanie kopii bez zgody redakcji jest złamaniem praw autorskich.

§6

W mediach elektronicznych mona publikowadowolne fragmenty artykułów z podaniem linków do magazynu Post Scriptum.

§7

Wszelkie nieuregulowane Regulaminem kwestie bdrozstrzygane na podstawie zapisów prawa wspólnotowego UE oraz prawa brytyjskiego.

Administratorem danych osobowych Artystów i Autorów oraz Czytelników jest spółka Post Scriptum LTD z siedzibw Watford, UK. Podanie jakichkolwiek danych osobowych (takich jak imii nazwisko, adres mailowy, nr telefonu i innych) jest całkowicie dobrowolne. Artyci, Autorzy i Czytelnicy majprawo wgldu do tych danych oraz do zgłaszania zmian. Adres kontaktowy: postscriptum.mag@gmail.com.

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 10.04.2021